Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6712
Nhan đề: Quan hệ tranh chấp, đối kháng giữa các nhân vật nữ trong nghìn lẻ một đêm từ góc nhìn nữ quyền luận
Tác giả: Tiên, Phạm Nguyễn Mỹ
Từ khoá: Nghìn lẻ một đêm
Quan hệ tranh chấp
Đối kháng
Nữ quyền luận
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Bắt rễ từ bối cảnh văn hóa Hồi giáo Arab, với tư cách là một thiên truyện về nữ giới và vì nữ giới, “Nghìn lẻ một đêm” vẽ lên bức tranh sống động về hình ảnh phụ nữ với những tư tưởng, hành động đậm chất nữ quyền mặc dù vẫn chỉ mang tính tự phát.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển, 14 (2), 81 – 85
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6712
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09 - Pham Nguyen My Tien_0.pdf250,64 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.