Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6713
Nhan đề: Đặc điểm văn hóa qua địa danh hành chính tỉnh An Giang
Tác giả: Trân, Nguyễn Thị Thái
Từ khoá: Địa danh hành chính
An Giang
Đặc điểm văn hóa
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát tất cả các địa danh hành chính của tỉnh An Giang trong năm 2009 nhằm chỉ ra các đặc điểm văn hóa qua không gian, thời gian và chủ thể văn hóa.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển, 14 (2), 86 – 94
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6713
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10 - Nguyen Thi Thai Tran_0.pdf306,28 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.