Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/699
Nhan đề: Phân tích hiệu quả tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam - chi nhánh An Giang
Tác giả: Thúy, Huỳnh Thị Thanh
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng
An giang
Năm xuất bản: 10-Aug-2009
Tóm tắt: Bao gồm thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Phương Nam - chi nhánh An Giang. Từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng Phương Nam - chi nhánh An Gang.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/699
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiThanhThuy09.pdf840,53 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.