Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6998
Nhan đề: Khảo sát tác động của âm nhạc lên hành vi người tiêu dùng tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tác giả: Hải, Nguyễn Thị Minh
Từ khoá: Hành vi tiêu dùng (Khía cạnh tâm lí)
Âm nhạc
Consumer behavior (Psychological aspects)
Music
Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá tác động của âm nhạc lên cảm xúc (niềm vui thích, sự phấn khích) của người tiêu dùng; Đánh giá tác động của các nhân tố niềm vui thích và sự phấn khích lên hành vi tiêu dùng; Kiểm định mô hình tác động của âm nhạc lên hành vi người tiêu dùng; Kiểm định sự khác biệt theo nhóm tuổi của mô hình tác động của âm nhạc lên hành vi người tiêu dùng
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6998
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Minh Hai. NCKH00247.cap do 3.pdf4,27 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.