Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/706
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bao bì tại xn bao bì an giang
Tác giả: Hoa, Lăng Thái
Từ khoá: Kế toán
Chi phí sản xuất
An giang
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển, lĩnh vực kinh doanh,...phương hướng hoạt động của xí nghiệp; Trình bày phương pháp kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm bao bì; Đưa ra các giải pháp giúp công ty hạ giá thành sản phẩm
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/706
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LangThaiHoa09.pdf752,98 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.