Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/734
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng công ty xây lắp an giang.
Tác giả: Thu, Võ Thị
Từ khoá: Kế toán
Chi phí
Sản xuất
Xí nghiệp
An giang
Tóm tắt: Sử dụng cơ sở lý thuyết về chi phí giá thành và thu thập số liệu thông qua phỏng vấn, phòng kế toán để tổng hợp và xử lý, đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí giá thành tại đơn vị.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/734
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiThu09.pdf747,92 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.