Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/741
Nhan đề: Đánh giá chất lượng tín dụng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương An Giang
Tác giả: Tú, Nguyễn Thị Cẩm
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng
An giang
Tóm tắt: Đánh giá chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Công Thương thông qua các chỉ tiêu: chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, hiệu suất sử dụng vốn, vòng quay vốn tín dụng và chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng.Từ đó tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dung của ngân hàng và đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng Công thương
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/741
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiCamTu09.pdf806,22 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.