Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/775
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xuất khẩu lương thực trực thuộc công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang
Tác giả: Thảo, Tạ Vu Dạ
Từ khoá: Kế toán
Tóm tắt: Tìm hiểu về cách thức hoạt động và tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. Tìm hiểu quy trình sản xuất gạo; các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm gạo và kế toán các khoản chi phí sản xuất để xác định giá thành sản phẩm gạo. Sau cùng đề ra các biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán, đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho xí nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/775
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TaVuDaThao7KT1.pdf1,34 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.