Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8071
Nhan đề: Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy văn học địa phương qua việc tìm hiểu đặc điểm thi tháp truyện dân gian An Giang
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Đặc điểm thi pháp
Truyện dân gian An Giang
Giảng dạy văn học dân gian địa phương
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang - Bộ môn Ngữ văn
Tóm tắt: Thông qua việc giới thiệu phần văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn địa phương và tình hình giảng dạy văn học dân gian địa phương ở các trường trung học cơ cở trong tỉnh An Giang - những thuận lợi khó khăn, bài viết đề cập hướng tiếp cận truyện dân gian An Giang bằng đặc điểm thi pháp thể loại. Bài viết cũng đưa ra hướng tiếp cận giảng dạy một tác phẩm cụ thể là Sự tích Cù Lao Ông Hổ. Kết quả nghiên cứu cho rằng việc tìm hiểu đặc điểm thi pháp của truyện dân gian An Giang cùng với một số phương pháp khác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy truyện dân gian An Giang nói riêng và văn học dân gian địa phương nói chung
Mô tả: Những vấn đề Văn học, Ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8071
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106-118.pdf122,92 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.