Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/808
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Angimex
Tác giả: Kiệt, Lâm Tuấn
Từ khoá: Kế toán
Kinh doanh
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Angimex; Hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty: tổ chức công tác kế toán tại công ty, kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Sau cùng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho công ty
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/808
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LAM TUAN KIET7KT.pdf1,24 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.