Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8081
Nhan đề: Biểu tượng Cọp Trắng trong tiểu thuyết cùng tên của Agavin Adiga
Tác giả: Diễm, Huỳnh Thị
Từ khoá: Biểu tượng
Cọp Trắng
Agavin Adiga
Sigmund Freud
Carl Gustav Jung
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang - Bộ môn Ngữ văn
Tóm tắt: Lưu xuất từ trầm tích của nhiều truyền thống văn hóa, qua nhiều bật thang tiến hóa gập ghềnh, nội hàm biểu tượng Cọp Trắng trong tiểu thuyết cùng tên Agavin Adiga không chỉ phản ánh những yếu tố đang kiềm hãm sự phát triển của Ấn Độ, mà còn xác định chìa khóa then chốt để giải phóng tiềm năng nhân lực của quốc gia này
Mô tả: Những vấn đề Văn học, Ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8081
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86-95.pdf109,62 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.