Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8082
Nhan đề: Về đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của thành phần phụ đứng sau tính từ trong Tiếng Việt
Tác giả: Oanh, Tôn Thị Tuyết
Từ khoá: Vị từ
Chủ ngữ đảo
Diễn tố
Chu tố
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang - Bộ môn Ngữ văn
Tóm tắt: Trong câu tiếng Việt, thành phần phụ đứng sau từ loại tính từ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp tính từ đảm nhận nhiều chức năng khác nhau như làm vị ngữ, làm hạt nhân trong cấu trúc tham tố...Khi đứng trong câu, thành phần này có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như: chủ ngữ đảo, bổ ngữ, trạng ngữ...(xét về cấu tạo) hoặc có thể đảm nhận chức năng làm tham tố
Mô tả: Những vấn đề Văn học, Ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8082
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96-104.pdf115,25 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.