Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8092
Nhan đề: Giáo trình mô đun tiêu thụ sản phẩm rau an toàn
Tác giả: Hải, Phạm Thanh
Rau, Đào Hương
Phương, Cù Xuân
Hiếu, Phùng Trung
Dung, Nguyễn Xuân
Thủy, Nguyễn Thị
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Bộ Nông Nghiệp PTNT
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8092
Appears in Collections:Khoa học cây trồng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT modun 06 - Tieu thu san pham rau an toan.pdf496 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.