Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8099
Nhan đề: Giáo trình mô đun trồng rau nhóm ăn lá
Tác giả: Hải, Phạm Thanh
Lan, Đào Hương
Phương, Cù Xuân
Hiếu, Phùng Trung
Dung, Nguyễn Xuân
Thủy, Nguyễn Thị
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Hà Nội
Mô tả: Sơ cấp nghề
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8099
Appears in Collections:Khoa học cây trồng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình modun 03 – Trồng rau nhóm ăn lá.pdf3,73 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.