Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/837
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh công nghệ thực phẩm an thái
Tác giả: Thúy, Trương Ngọc Diễm
Từ khoá: Kế toán
Chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
An giang
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu quá trình kế toán thu mua nguyên vật liệu, tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục, hạch toán và biểu thị vào sơ đồ tài khoản chữ T, cách tính giá thành sản phẩm, phân tích một số điểm khác trong cách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty và đề ra một số biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/837
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.pdf2,82 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.