Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8373
Nhan đề: Kênh Thoại Hà - dấu ấn đột phá của Vương triều Nguyễn trên vùng biên địa An Giang
Tác giả: Thành, Phạm Văn
Từ khoá: Kênh Thoại Hà
Thoại Ngọc Hầu
Vương triều nhà Nguyễn
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8373
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11 - Pham Van Thanh_0.pdf434,86 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.