Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8374
Nhan đề: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cơ hội và thách thức đối với cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Phong, Hồ Nhã
Yến, Lê Hải
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Công nghệ
Cơ sở giáo dục đại học
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8374
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12 - Vo Van Thang_0.pdf554,07 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.