Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8466
Nhan đề: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học tích cực ở bậc đại học
Tác giả: Chương, Lâm Trần Ngọc Thiên
Từ khoá: Hình thức
Phương pháp thảo luận nhóm
Dạy học tích cực
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8466
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamTranSonNgocThienChuong(232-237).pdf112,72 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.