Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8483
Nhan đề: Động vật thủy sinh
Tác giả: Quyền, Lê Công
Từ khoá: Động vật thủy sinh
Nuôi trồng thủy sản
Động vật phiêu sinh
Động vật đáy
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm, phương pháp nghiên cứu và đặc điểm cấu tạo về các nhóm động vật phiêu sinh và động vật đáy
Mô tả: Tài liệu giảng dạy được thẩm định (Tài liệu theo chương trình đào tạo)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8483
Appears in Collections:Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Cong Quyen.GT00172.cap do 3.PDF7,67 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.