Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8485
Nhan đề: Lập luận trong vở kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ
Tác giả: Cúc, Phan Thị
Từ khoá: Ngữ dụng học
Kịch
Lập luận
Văn học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Khái quát về hệ thống lập luận và các nhân tố của lập luận trong giao tiếp; Phân tích các yế tố lập luận trong kịch bản "Tôi và chúng ta"; Đánh giá phong cách, đặc trưng kịch Lưu Quang Vũ thông qua lập luận
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn (ĐH15VN)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8485
Appears in Collections:KLTN - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Phan Thi Cuc.pdf671,04 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.