Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8488
Nhan đề: Khảo sát tư liệu Hán Nôm tại Quan Đế miếu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tác giả: Nam, Huỳnh Hoàng
Từ khoá: Hán Nôm
Tư liệu Hán Nôm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày: Giới thiệu về Quan đế Miếu; Hệ thống tư liệu tại Quan đế Miếu; Hình thức thể hiện và giá trị nghệ thuật của tư liệu Hán Nôm tại Quan đế Miếu
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn (ĐH15VN)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8488
Appears in Collections:KLTN - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4. Huynh Hoang Nam.pdf4,93 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.