Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8542
Nhan đề: Việt Nam: Báo cáo về Tuân thủ các Tiêu chuẩn và Mã (ROSC): Lĩnh vực kế toán và kiểm toán
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Từ khoá: Kế toán
Kiểm toán
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: Ngân hàng Thế giới;pp. 1 - 78
Tóm tắt: Báo cáo ROSC tập trung vào việc đánh giá các chuẩn mực kế toán, kiểm toán và thực tế áp dụng tại các đơn vị có lợi ích công chúng, cũng như khuôn khổ thể chế của hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo này là nhằm giúp xây dựng một hệ thống kế toán, kiểm toán vững chắc, thông qua việc tạo lập và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tồn tại một hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và kiểm toán chất lượng cao. Báo cáo chỉ ra những bất cập hiện đang tồn tại và hướng giải quyết. Các khuyến nghị đưa ra nhằm mục đích hỗ trợ quá trình thực hiện “Chiến lược về Kế toán và Kiểm toán của Chính phủ tới năm 2020, tầm nhìn 2030”, làm cơ sở cho việc cập nhật kế hoạch hành động tương ứng. Báo cáo chỉ đề cập đến báo cáo tài chính và kiểm toán theo luật định của các đơn vị có lợi ích công chúng, không đề cập đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Định danh: http://documents.worldbank.org/curated/en/590281512649411716/Vi%E1%BB%87t-Nam-B%C3%A1o-c%C3%A1o-v%E1%BB%81-Tu%C3%A2n-th%E1%BB%A7-c%C3%A1c-Ti%C3%AAu-chu%E1%BA%A9n-v%C3%A0-M%C3%A3-ROSC-m%C3%B4-%C4%91un-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-v%C3%A0-ki%E1%BB%83m-to%C3%A1n
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8542
Appears in Collections:Economic development

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo cáo về Tuân thủ các Tiêu chuẩn và Mã (ROSC).pdf9,66 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.