Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8626
Nhan đề: Thực trạng huy động vốn và giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông
Tác giả: Nhung, Trịnh Thị Tuyết
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông trong giai đoạn 2007, 2008, 2009. Cụ thể là đi vào phân tích tình hình huy động vốn thông qua tài khoản tiền gửi của cá nhân, tổ chức kinh tế, tiền gửi tiết kiệm, và vốn huy động được từ các tổ chức tín dụng khác. Từ thực trạng vốn huy động được tại ngân hàng rút ra kết luận và đề ra một số giải pháp để ngân hàng có thể xem xét và vận dụng nhằm nâng cao khả năng huy động vốn cho ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông trong những năm tới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8626
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH-TRINH THI TUYET NHUNG.pdf566,23 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.