Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8672
Nhan đề: Nghiên cứu năng suất sinh sản của heo nái Landrace và so sánh khả năng sinh trưởng của con lai F1 với tinh Yorkshire và Duroc
Tác giả: Chiến, Nguyễn Trần Phước
Từ khoá: Nông hộ
Công nghiệp chăn nuôi lợn
Gia súc
Chăn nuôi
Family farms
Swine industry
Livestocks
Animal culture
Heo nái
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá năng suất sinh sản của heo nái Landrace trong điều kiện chăn nuôi nông hộ; So sánh khả năng tăng trọng của con lai heo nái Landrace với đực Duroc và đực Yolkshire
Mô tả: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8672
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tran Phuoc Chien. SVNCKH00153.PDF1,46 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.