Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8673
Nhan đề: Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng Naphtalen Acetic Acid và Benzyl Adenine lên sự tạo chồi In vitro cây huyền tinh (Tacca leontopetaloides)
Tác giả: Kiếp, Vỏ Vạn
Từ khoá: Chất điều hòa sinh trưởng
Huyền tinh
Nhân giống in vitro
Khoa học cây trồng
Growth regulators
Tacca leontopetaloides
Fertilization in vitro
Crop science
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Xác định nồng độ chất điều hoà sinh trưởng BA đơn lẻ và nồng độ BA kết hợp với NAA tốt nhất cho quá trình tạo chồi in vitro cây huyền tinh.
Mô tả: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8673
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Van Kiep.SVNCKH00154.pdf1,44 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.