Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8675
Nhan đề: Nghiên cứu thái độ của sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trường Đại học An Giang đối với việc tổ chức hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại khuôn viên trường Đại học An Giang
Tác giả: Mấy, Lê Xuân
Từ khoá: Sự hài lòng
Vay vốn học sinh, sinh viên
Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Kinh tế đối ngoại
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Nhận dạng các yếu tố tác động đến thái độ của sinh viên khóa 8 khoa Kinh tế – QTKD trường Đại Học An Giang với việc tổ chức hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại khuôn viên trường Đại Học An Giang; đo lường về thái độ, nhận thức, tình cảm, nhu cầu và xu hướng hành vi của sinh viên khóa 8 khoa Kinh tế – QTKD trường Đại Học An Giang đối với việc tổ chức hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại khuôn viên trường.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8675
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Le Xuan May.pdf949,42 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.