Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/869
Nhan đề: Hoạch toán kế toán thành phẩm - tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty thương mại xuất nhập khẩu an giang
Tác giả: Ngân, Phan Thị Kim
Từ khoá: Kế toán
Hiệu quả kinh doanh
An giang
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tóm tắt: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán thành phẩm - tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (kết quả tiêu thụ) theo hình thức kế toán nhật ký chung tại công ty. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị giúp hoàn thiện hệ thống kế toán này để công ty có thể kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, quá trình tiêu thụ thành phẩm và phản ánh chính xác, kịp thời kết quả tiêu thụ giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/869
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.pdf8,63 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.