Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8695
Nhan đề: Giảm thiểu hút thu Asen trong cây ớt bằng biện pháp bón vôi trồng trên đất phù sa An Phú - An Giang
Tác giả: Chương, Nguyễn Văn
Từ khoá: Asen
An Phú
Nước ngầm
Bón vôi
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 22 – 27
Tóm tắt: Các kết quả nghiên cứu vùng An Phú cho thấy hàm lượng Asen (As) trong đất đều cao. Đất trồng ớt trong đê tại An Phú có hàm lượng As cao hơn đất Long Xuyên đến 3 lần. Đất trồng ớt trong đê có hàm lượng As trung bình từ 357 mg/kg. Thí nghiệm bố trí trên ruộng nhiễm As cho thấy hàm lượng As trong trái ớt tưới nước giếng khoan không bón vôi luôn cao hơn so với bón vôi lần lượt là 13,9%; 25,6% và 34,3% lần lượt ở mức độ vôi 0,5 tấn/ ha; 1 tấn/ ha và 2,0 tấn/ha. Hàm lượng As trong thân ớt có bón vôi làm giảm hàm lượng As trong thân ớt so với không bón vôi cao nhất là 31,5%. Lượng vôi bón 2,0 tấn/ha giảm rõ rệt hàm lượng As trong trái và thân ớt là cao nhất tương ứng 34,3% và 31,5% so với không bón vôi.
Định danh: http://sj.agu.edu.vn/sites/sj.agu.edu.vn/files/03%20-%20Nguyen%20Van%20Chuong.pdf
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8695
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03 - Nguyen Van Chuong.pdf311,62 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.