Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8703
Nhan đề: Nghiên cứu về tình hình kinh doanh theo mạng ở Việt Nam trong giai đoạn 2007- 2009
Tác giả: Nhung, Huỳnh Thị Tuyết
Từ khoá: Thương mại điện tử
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu rõ về tình hình kinh doanh theo mạng trên thế giới( doanh số và số lượng tư vân viên) trong thời gian gần đây; tìm hiểu về sự hình thành, phát triển và sự cần thiết cần thiết của hình thức kinh doanh theo mạng ở Việt Nam từ giai đoạn 2007 -2009.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8703
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KT - Huynh Thi Tuyet Nhung.pdf854,06 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.