Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8712
Nhan đề: Ứng dụng mô hình Miller - Orr vào công tác quản trị tiền mặt tại công ty cổ phẩn Dược An Giang
Tác giả: Tiến, Nguyễn Đức
Từ khoá: Quản trị tiền mặt
Công nghiệp dược phẩm
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Xem xét tình hình quản lý tiền mặt tại công ty cổ phần Dược An Giang; vận dụng mô hình Miller-Orr vào công tác quản lý tiền mặt tại công ty cổ phần Dược An Giang; đánh giá lại hiệu quả quản lý tiền mặt.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8712
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Duc Tien.pdf1,02 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.