Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8768
Nhan đề: Ảnh hưởng của cấu trúc đến khả năng phản ứng của các dẫn xuất halogen trong phản ứng thế nucleophin lưỡng phân tử
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Lý, Nguyễn Minh
Từ khoá: Dẫn xuất halogen
Phản ứng thế
Tác nhân nucleophin
Tính toán lượng tử
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Science;Vol. 19 (1), pp. 28 – 34
Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả khảo sát cấu trúc của các dẫn xuất halogen, tác nhân nucleophin và sự ảnh hưởng của cấu trúc đến hoạt tính hoá học của các dẫn xuất này trong phản ứng thế nucleophin lưỡng phân tử (SN2) giữa C2H5Cl với Br-. Cấu trúc của dẫn xuất halogen và tác nhân nucleophin được tính toán với phương pháp ab initio áp dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) ở mức B3LYP/6-31G(d) bằng chương trình Gaussian 03W B.04 và được biểu diễn bằng GaussView 3.0. Kết quả về thông số nhiệt động và động học cho thấy, sự ảnh hưởng của cấu trúc chất nền, tác nhân nucleophin đến khả năng phản ứng của các dẫn xuất halogen trong phản ứng thế nucleophin lưỡng phân tử hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8768
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04 - Pham Phat Tan X.pdf399,17 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.