Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/879
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty dược an giang
Tác giả: Việt, Trình Quốc
Từ khoá: Kế toán
Chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
An giang
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu quá trình hạch toán chi phí sản xuất theo từng khoản mục: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung; những ghi chép kế toán; quá trình kết chuyển và tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. Từ đó đánh giá công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty và đề ra các biện pháp hoàn thiện.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/879
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.