Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8837
Nhan đề: Tìm hiểu tình hình hợp nhất và tái cơ cấu của ba ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Đề Nhất và Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa
Tác giả: Lộc, Ngô Tấn
Từ khoá: Tái cấu trúc
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu tình hình hợp nhất của ba ngân hàng để thấy được hiệu quả kinh doanh và hiệu quả tài chính sau khi hợp nhất.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8837
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. 10NH - Ngo Tan Loc.pdf1,1 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.