Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8838
Nhan đề: Tình hình phát triển dịch vụ MOBIE BANKING tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011
Tác giả: Hồng, Tô Thị Xuân
Từ khoá: Ngân hàng điện tử
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Điện thoại di động
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát dịch vụ Mobile banking; tìm hiểu tình hình phát triển dịch vụ Mobile banking tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2009-2011; phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc phát triển loại hình dịch vụ này tại Việt Nam; kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8838
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22. 10NH - To Thi Xuan Hong.pdf1,14 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.