Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8843
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay đối với hộ nông dân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang
Tác giả: Mơ, Lê Thị Mộng
Từ khoá: Tín dụng nông nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay đối với hộ nông dân của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang qua 3 năm 2009 - 2011; đưa ra một số kết luận và giải pháp đối với ngân hàng nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8843
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. 10NH - LE THI MONG MO.pdf1,21 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.