Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8909
Nhan đề: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên
Tác giả: Oanh, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp (DH5KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8909
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Kim Oanh. SVLV000233.pdf66,64 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.