Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8917
Nhan đề: Các phương thức nâng cao hiệu quả huy động vốn đang được áp dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Vũ, Nguyễn Quí
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu phương thức huy động vốn từ 2 kênh: cá nhân và tổ chức, nghiên cứu những yếu tố tác động lên các phương thức huy động vốn đang được áp dụng tại các ngân hàng thương mại; đánh giá hiệu quả của các phương thức lên hoạt động huy động vốn của ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8917
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9NH - Nguyen Qui Vu.pdf848,74 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.