Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8924
Nhan đề: Tìm hiếu công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác và chế biến đá An Giang
Tác giả: Tân, Trần Lực
Từ khoá: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu công tác kế toán về nguyên vật liệu trên phương diện lý thuyết và thực tế tại công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác và chế biến đá An Giang. Từ đó so sánh sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế phát sinh, đưa ra những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại đơn vị.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8924
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8. 10KT - Tran Luc Tan.pdf1,43 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.