Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8963
Nhan đề: Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp tư nhân Thùy Dương
Tác giả: Hạnh, Trần Thị Kim
Từ khoá: Kế toán
Công ty tư nhân
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: Jun-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa tại DNTN Thùy Dương. Tìm ra những tích cực và hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp; Tìm hiểu sự khác biệt trong công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp so với quy định của kế toán từ đó đưa ra nhận xét về công tác kế toán và đề xuất một số ý kiến để góp phần hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại DNTN Thùy Dương.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8963
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT - Tran Thi Kim Hanh.pdf737 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.