Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8970
Nhan đề: Tìm hiểu kế toán thuế GTGT và kê khai thuế GTGT tại công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
Tác giả: Dương, Nguyễn Thị Thùy
Từ khoá: Kế toán
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: Jul-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM; Đưa ra nhận xét ưu, nhược điểm, từ đó đưa ra biện pháp và kiến nghị giải quyết dựa trên những đánh giá khách quan và ý kiến chủ quan.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8970
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT2 - Nguyen Thi Thuy Duong.pdf1,29 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.