Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8981
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mêkông PGD Vĩnh An
Tác giả: Hằng, Nguyễn Thị Thúy
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: Jul-2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn của PGD; Đánh giá chất lượng hoạt động của PGD thông qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng; Đưa ra kiến nghị cho một trong những giải pháp mà PGD đã đưa ra nhưng chưa thực hiện được.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8981
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9NH - Nguyen Thi Thuy Hang.pdf644,38 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.