Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8989
Nhan đề: Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet - Banking tại Ngân Hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của công nghệ đối với sự phát triển dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang; phân tích thực trạng phát triển dịch vụ internet banking tại ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8989
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9NH - NGUYEN THANH NGAN.pdf738,92 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.