Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/899
Nhan đề: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và biện pháp cho vay trong giai đoạn khủng hoảng nền kinh tế tại ngân hàng TMCP Đông Á.
Tác giả: Ngoan, Nguyễn Thị
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng
Đông á
An giang
Tóm tắt: Tìm hiểu tổng quan về ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh An Giang, phân tích tình hình về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng: doanh số cho vay, dư nợ, thu nợ, nợ quá hạn và quy trình tín dụng. cuối cùng là đề xuất giải pháp, kiến nghị về thực trạng của hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/899
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgoan09.pdf1,02 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.