Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9019
Nhan đề: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay
Tác giả: Quí, Hoàng Vũ Trọng
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: Jul-2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng giảm LSCV tại các NHTM hiện nay; Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến việc giảm LSCV tại các NHTM trong thời gian qua.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9019
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. 10NH - Hoang Vu Trong Qui.pdf2,8 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.