Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9023
Nhan đề: Phân tích ảnh hưởng của lãi suất cơ bản đến tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh An Giang năm 2010
Tác giả: Mi, Nguyễn Thị Diễm
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Phân tích tác động của lãi suất cơ bản đến hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm Việt Nam đồng (VNĐ) tại SCB – chi nhánh An Giang.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9023
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9NH - Nguyen Thi Diem Mi.pdf985,1 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.