Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/919
Nhan đề: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu an giang
Tác giả: Oanh, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Kế toán
An giang
Xuất nhập khẩu
Năm xuất bản: 20-Jan-2007
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu những vấn đề sau: kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán chi phí nhân công trực tiếp, kế toán phí sản xuất chung, tập hợp 3 khoản mục chi phí và tính giá thành sản phẩm gạo xuất khẩu như gạo 5% tấm, gạo 10% tấm…
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/919
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen_thi_kim_oanh_3kt.pdf659,1 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.