Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9239
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Bình Long
Tác giả: Chi, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Kế toán
Kế toán xác định
Phân tích kết quả
Hoạt động kinh doanh
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học (DH10KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9239
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Kim Chi. SVLV000835.PDF7,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.