Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9240
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng AA
Tác giả: Tươi, Võ Thị Ngọc
Từ khoá: Kế toán
Hoạt động kinh doanh
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng AA (An Giang)
Kế toán doanh nghiệp
Kế toán xác định
Phân tích kết quả hoạt động
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học (DH10KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9240
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Ngoc Tuoi. SVLV000836.PDF10,59 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.