Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9245
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Hoàng, Lê Thanh
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn
Sản xuất nông nghiệp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (An Giang)
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn; Đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay hộ sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng thông qua các chỉ số tài chính, cùng với đó là những phân tích hiện trạng hoạt động cho vay. Để từ đó, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hoạt động cho vay hộ sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng cả về quy mô lẫn chất lượng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng (DH10NH)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9245
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thanh Hoang. SVLV000841.PDF7,98 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.