Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9248
Nhan đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng phát triển Mê Kông chi nhánh Long Xuyên
Tác giả: Linh, Trần Thị Thùy
Từ khoá: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Dịch vụ phi tín dụng
Phi tín dụng
Ngân hàng Phát triển Mê Kông chi nhánh Long Xuyên (An Giang)
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2010 - 2012 và tìm hiểu các loại hình dịch vụ phi tín dụng hiện đang được Ngân hàng cung ứng. Trên cơ sở đó, phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ phi tín dụng thông qua các chỉ tiêu như doanh số, tỷ trọng thu nhập dịch vụ và thực hiện so sánh với các ngân hàng hoạt động trên địa bàn để có cái nhìn khái quát và đánh giá khách quan về mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh trong 3 năm qua
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng (DH10NH)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9248
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thuy Linh. SVLV000844.PDF10,88 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.